Stadgar

§ 1. Ändamål
Föreningens ändamål är att i sverige vara informations – och kontaktorgan för medlemmarna samt främja deras användande av Ataridatorer och Atarikompatibler.

Föreningen är ideell och verkar politiskt, fackligt och religiöst obunden.

§ 2. Namn
Föreningens namn är Svenska Atariklubben, i kortform SAK.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap för ett år (12 månader) får envar som inbetalar den av årsmötet fastställda årsavgiften.

§ 4. Organisation

§ 4:1. Styrelsen

Styrelsen består minst av :

   * Ordförande vald på ett (1) år.
   * Sekreterare vald på två (2) år. (väljes jämna år).
   * Kassör vald på två (2) år. (väljes udda år).
   * Två ordinarie ledamöter valda på två (2) år. (en väljes udda år och en jämna år)
   * Minst två ordinarie ledamöter valda på ett (1) år.
   * Minst två ersättare valda på ett (1) år.

§ 4:2. Revisorer
Två revisorer samt en ersättare väljes på ett (1) år.

§ 4:3. Valberedning
Valberedningen väljes på ett (1) år och skall bestå av tre personer, dock ingen från styrelsen.

Den först valda personen är sammankallande.

§ 5. Föreningsorgan
Föreningsorganens uppgift är att ge styrelse och medlemmar medel för information support och erfarenhetsutbyte.

§ 5:1. Medlemstidning
Medlemstidningens namn fastställs av årsmötet.

Ansvarig utgivare för medlemstidningen är föreningens ordförande.

Tidningen bör utkomma med fyra (4) nummer per år.

Information från styrelsen om föreningens verksamhet bör finnas med i varje nummer av tidningen.

§ 5:2. Informationstelefon.
Ansvarig för informationstelefonen utses av styrelsen.

§ 5:3. Lokalavdelning
Medlemmar inom en region kan bilda lokalavdelning.

Lokalavdelning skall ha egna stadgar, vilka ej strider mot föreningens stadgar och godkänts av föreningens styrelse.

Lokalavdelningens geografiska verksamhetsområde skall vara definierad i stadgarna för lokalavdelningen och två lokalavdelningar får ej verka inom samma geografiska område.

Lokalavdelning skall ha en styrelse på minst tre personer.

Lokalavdelning är egen juridisk person.

Lokalavdelning kan få startbidrag efter beslut av föreningens styrelse.

Lokalavdelningens styrelse skall kontinuerligt informera om lokalavdelningens verksamhet till föreningens styrelse.

Lokalavdelning får ha särskild årsavgift.

Medlem i lokalavdelning är den medlem som så begärt och till denna lokalavdelning betalat eventuell särskild årsavgift.

Lokalavdelning skall ha årsmöte före februari månads utgång och före föreningens årsmöte.

Inventarier eller annat som av föreningen ställts till lokalavdelningens förfogande tillhör föreningen.

Om lokalavdelning läggs ned eller på annat sätt upphör tillfaller lokalavdelningens tillgångar föreningen.

§ 6. Verksamhetsår och årsmöte
Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast 30 dagar före detsamma.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Årsmötets föredragningslista skall innehålla följande punkter:

   * Mötet öppnas.
   * Justering av röstlängd.
   * Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
   * Godkännande av föredragningslistan.
   * Val av ordförande för mötet.
   * Val av sekreterare för mötet.
   * Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
   * Behandling av propositioncr.
   * Behandling av motioner.
   * Årsberättelse.
   * Ekonomisk årsredogörelse.
   * Revisionsberättelse.
   * Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
   * Fastställande av årsavgift, verksamhetsplan och budget.
   * Fastställande av ordinarie ledamot (1 år).
   * Fastställande av antal suppleanter.
   * Val av ordförande.
   * Val av sekreterare (eller kassör).
   * Val av en ordinarie ledamot.
   * Val av två ordinarie ledamöter.
   * Val av två ersättare.
   * Val av två revisorer och en ersättare.
   * Val av valberedning.
   * Mötet avslutas.

§ 7. Styrelsemöten
Protokollförda styrelsemöten skall hållas minst sex gånger jämt fördelade över verksamhetsåret.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.

På föredragningslistan för ett styrelsemöte skall följande punkter ingå:

   * Föregående protokoll.
   * Kassarapport.
   * Rapport om medlemsstatistik.

§ 8. Medlemsmöten
Styrelsen bör kalla till några protokollförda medlemsmöten utöver årsmötet, jämnt fördelade över verksamhetsåret och fördelade över landet.

På föredragningslistan för ett medlemsmöte skall följande punkter ingå:

   * Val av mötesordförande.
   * Val av två justerare.
   * Föregående mötesprotokoll.
   * Kassarapport.
   * Rapport om medlemsstatistik.
   * Information om verksamheten.

§ 9. Hedersmedlem
Hedersmedlem kan utses av årsmötet efter motion från minst fem medlemmar eller på förslag från styrelsen.

§ 10. Medlemsuteslutning
Medlem som skadar föreningens anseende eller agerar i föreningens namn med ont uppsåt kan uteslutas ur föreningen.

Styrelsen äger rätt att avstänga medlem som agerat enligt ovan fram till nästkommande årsmöte.

Avstängd medlem äger rätt att föra sin talan på årsmötet.

Uteslutning av medlem beslutas av årsmötet på förslag från styrelsen.

§ 11. Stadgeändring.
Förändringar av dessa stadgars innehåll beslutas med tvåtredjedels ( 2/3) majoritet vid två medlemsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall vara årsmötet.

§ 12. Föreningens upphörande
Nedläggning av föreningen eller dess upphörande måste beslutas med trefjärdedels (3/4) majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Föreningens tillgångar tillfaller välkänd hjälporganisation efter beslut av det sista årsmötet.